GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych

 

Inwentaryzacja

powykonawcza


Inwentaryzacja powykonawcza

Po wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie, np. budynku jednorodzinnego, po jego wykonaniu konieczna jest kontrola prawidłowego posadownienia tego obiektu na gruncie.

Obowiązek ten nakładają na inwestora przepisy Prawa budowlanego oraz prawa Geodezyjnego i kartograficznego. W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa inwentaryzacji powykonawczej. Jest to dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje jednostka wykonawstwa geodezyjnego. Praca polega na jej zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie wykonaniu pomiaru w terenie danego obiektu w odniesieniu do Państwowej osnowy geodezyjnej z wymaganą dokładnością oraz wniesieniu pomiarów na prowadzoną w Ośrodku mapę zasadniczą. W przypadku inwentaryzacji budynków konieczna jest aktualizacja rejestru gruntów i budynków w związku ze zmianą użytkowania gruntu poprzez jego zabudowę.

Etapy realizacji zlecenia - inwentaryzacja powykonawcza

1.

Przyjęcie zlecenia

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.
2.

Przekazanie dokumentacji budowy

W celu określenia zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu z projektem zleceniodawca przekazuje geodecie techniczną dokumentację budowlaną.
3.

Zgłoszenie pracy w PODGiK

Zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.
4.

Wykonanie pomiarów w terenie, sporządzenie operatu technicznego

Po analizie technicznej dokumentacji budowlanej wykonywane są czynności terenowe, mające na celu pomiar zrealizowanej inwestycji. Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
5.

Przekazanie mapy z inwentaryzacją powykonawczą

Poświadczone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy zostają przekazane Zamawiającemu w ilości uzgodnionej podczas składania zlecenia.