GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych

 

Wytyczenie obiektów

na gruncie


Wytyczenie obiektów na gruncie (budynki, budowle, sieci infrastruktury technicznej)

Pierwszym etapem budowy jest geodezyjne wytyczanie obiektu na gruncie. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Wytyczenie obiektu polega na wyniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. Przedmiotem wytyczenia obiektu są zasadniczo główne osie konstrukcyjne umożliwiające później szczegółowe wyznaczenie jego obrysu oraz punkty tak zwanego poziomu zerowego, ustalane na podstawie pomiarów wysokościowych. W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu. Po wytyczeniu inwestor otrzymuje geodezyjny szkic z tyczenia, a odpowiednio uprawniony geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy.
Tyczenie domu jednorodzinnego można wykonać nawet dzień po uzyskaniu niezbędnych danych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przy bardziej zaawansowanych obiektach budowlanych wymagających skomplikowanego opracowania projektu, założenia osnowy realizacyjnej itp. termin wykonania podlega wydłużeniu.

Etapy realizacji zlecenia - wytyczenie obiektów budowlanych

1.

Przyjęcie zlecenia

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.
2.

Zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przy obecnie obowiązującym prawie wytyczenie obiektu budowlanego w terenie wymaga zgłoszenia pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i po uzyskaniu niezbędnych danych wytyczenie obiektu. Czas oczekiwania w zależności od Ośrodka (średnio ok. 10 dni roboczych)
3.

Przekazanie dokumentacji projektowej

W celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego projekt budowlany.
3.

Wykonanie prac geodezyjnych w terenie

Po opracowaniu geodezyjnym dokumentacji projektowej tyczenie obiektu w terenie. Efektem prac jest zbiór punktów terenowych jednoznacznie określający położenie i konstrukcję obiektu. Przekazanie wytyczonych punktów charakterystycznych wykonawcy prac budowlanych wraz ze sporządzonym szkicem tyczenia.
4.

Wpis do dziennika budowy

Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego. Od tego momentu można rozpocząć realizację inwestycji. Dokumentacja z wytyczenia obiektu (w tym kopię szkicu tyczenia) należy przekazać do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.