GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych

 

 

Mapa do celów projektowych


Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę np. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki. Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa taka powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Aktualizacja odbywa się na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Zaktualizowana treść w granicach obszaru inwestycji i w pasie 30m jest wnoszona na prowadzoną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapę zasadniczą. Zaktualizowana mapa opieczętowana przez Ośrodek uzyskuje postać Mapy do celów projektowych. Mapa taka po wprowadzeniu przez projektanta trasy np. projektu sieci wod-kan może służyć uzgodnieniu trasy danego projektu w Zespole Uzgadaniania Dokumentacji Projektowejm (w skrócie ZUDP). Mapę do celów projektowych wykonuje się w skali 1:500 lub dla obiektów liniowych 1:1000.

Etapy realizacji zlecenia - mapa do celów proj.

1.

Przyjęcie zlecenia

Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania)
2.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3.

Okres oczekiwania na materiały

Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
4.

Wykonanie pomiaru

Wykonanie pomiaru aktualizacyjnego w terenie
5.

Skompletowanie operatu pomiarowego

Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK Wykonanie map trwa od dwóch tygodni do kilku miesięcy zależnie od wielkości opracowywanego terenu oraz od sprawnego działania administracji państwowej w danym powiecie. Mapa do celów projektowych może być wykonana w zależności od potrzeb i dostępnych materiałów wyjściowych w wersji analogowej lub cyfrowej.