GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych


Geodezyjna

obsługa

inwestycji


Geodezyjna obsługa inwestycji to szereg prac geodezyjnych prowadzonych w czasie trwania inwestycji.

Obsługę geodezyjną prac należy zapewnić w szczególności dla potrzeb budownictwa ogólnego, osiedlowego i indywidualnego, budownictwa przemysłowego, koleje, drogi, ulice, place, tunele, mosty, wiadukty, lotniska, drogi wodne, porty morskie i rzeczne, urządzeń inżynieryjnych (przewody podziemne, naziemne i napowietrzne oraz urządzenia im towarzyszące),  budownictwa wodnego oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

Inwestor określa potrzeby a generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca zleca prace geodezyjne w zakresie: założenia i pomiaru osnowy realizacyjnej, wyznaczenia granic terenu, tyczenia głównych osi obiektów budowlanych, założenia roboczych znaków wysokościowych sporządzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, badań przemieszczeń i odkształceń. Do obowiązków generalnego realizatora inwestycji lub generalnego wykonawcy należy również zapewnienie na placu budowy warunków do właściwego i bezpiecznego wykonania wyżej wymienionych prac.