GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych

 

 

Inne prace związane

z nieruchomościami


 

1. Wznowienie znaków granicznych.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Mapy stanu władania.
4. Rozgraniczenie nieruchomości.

 

1. Wznowienie znaków granicznych.

W przypadku zniszczenia, zatarcia lub przesunięcia granic prawnych nieruchomości, wcześniej już ustalonych wymagana jest pomoc geodety w celu poprawnego określenia położenia tych granic. Granice prawne to takie granice, dla których istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć je w terenie z wymaganą dokładnością, a ustalenie jej zostało potwierdzone odpowiednią dokumentacją prawną (np. prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczną decyzją administracyjną). Wznowieniu podlegają znaki graniczne określające przebieg granic. O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony. Z czynności tych geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i przez geodetę uprawnionego.

 

2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Regulacja stanów prawnych sprowadza się najogólniej do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieruchomości nie posiadające uregulowanego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu – nie można ich sprzedać czy podarować. Nie mogą one również stanowić zabezpieczenia dla kredytów. Najczęściej nieuregulowany stan prawny wynika z braku księgi wieczystej i w związku z tym nie można bezsprzecznie wykazać, kto jest właścicielem danej nieruchomości i jakie prawa są z nią związane. Założenie księgi wieczystej jest zawsze finałem, nieraz żmudnej drogi, regulacji stanu prawnego nieruchomości. Podstawowym aktem dotyczącym tej materii jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Nasza Firma pomaga w regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia księgi wieczystej.

 

3. Mapy stanu władania.

W wielu przypadkach, przed przystąpieniem do planowania inwestycji niezbędna jest wiedza o terenie związanym z projektem. Pomagamy w pozyskaniu takich informacji. Wykonujemy mapy stanu władania – które w sposób czytelny przedstawiają strukturę własności, pozyskujemy dane graficzne z operatu ewidencji gruntów, jak również przeprowadzamy badania ksiąg wieczystych. Dzięki naszym informacjom przyszły inwestor posiada pełną wiedzę o strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów przyszłej ewentualnej inwestycji.

 

4. Rozgraniczenie nieruchomości.

W dzisiejszych czasach własność jest świętością. Niestety nie zawsze wiemy gdzie jest granica tej własności. Chcąc postawić ogrodzenie lepiej być pewnym, że stawiamy to ogrodzenie we właściwym miejscu. Koszty sporów granicznych są ogromne, więc lepiej nie ryzykować kłótni z sąsiadem albo sprawy sądowej. Gdy źródłowe dane techniczne i prawne, o położeniu punktów granicznych, nie budzą wątpliwości to odtworzenie zniszczonych, zatartych lub przesuniętych punktów nie jest skomplikowane i wykonywane jest w pracy geodezyjnej określonej jako wznowienie granicy. Jednak w przypadku braku takiej dokumentacji, lub gdy istniejące dokumenty są sprzeczne, dla ustalenia przebiegu granicy przewidziana jest procedura rozgraniczenia nieruchomości.

Etapy realizacji zlecenia - rozgraniczenie nieruchomości

1.

SPORZĄDZENIE WNIOSKU O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty sporządza wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) o rozgraniczenie nieruchomości z opisem istotnych powodów, dla których wnioskuje się o rozgraniczenie nieruchomości, określeniem granicy, która ma podlegać procedurze rozgraniczeniowej oraz wskazaniem geodety uprawnionego, który przeprowadzi czynności techniczne tej procedury. Już na tym etapie tj. przy kompletowaniu wniosku o rozgraniczenie, wnioskodawca powinien współpracować z geodetą wykonującym później czynności techniczne.
2.

POSTANOWIENIE O WSZĘCIU POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO

Wójt (burmistrz, prezydent) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, upoważniając w nim geodetę do przeprowadzenia czynności technicznych. Na postanowienie to nie służy zażalenie.
3.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Czynności techniczne rozgraniczenia nieruchomości w terenie wykonuje geodeta uprawniony, zawiadamiając na siedem dni wcześniej o dacie i miejscu rozprawy strony postępowania. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody. Jeżeli geodecie udało się ustalić przebieg granic oraz strony postępowania zgodziły się na ich przyjęcie, geodeta kompletuje dokumentację i przekazuje ją do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
4.

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ROZGRANICZENIOWEJ

Po kontroli technicznej oraz ocenie przez wójta (burmistrza, prezydenta) prawidłowości wykonania prac, zostaje wydana decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości. W przypadku gdy strony postępowania nie zgodziły się na przyjęcie wskazanych granic lub gdy odwołały się od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wójt (burmistrz, prezydent) po ocenie prawidłowości dotychczasowych czynności wykonywanych przez geodetę przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.